Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσία φύλαξης λιμενικών εγκαταστάσεων κατά κώδικα I.S.P.S.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας προτίθεται να αναθέσει για την εργασία φύλαξης λιμενικών εγκαταστάσεων Νεάπολης – Παλαιοκάστρου κατά κώδικα I.S.P.S. συνολικού προϋπολογισμού 24.000 €. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν γραπτή προσφορά στο γραφείο του Λιμενικού Ταμείου το αργότερο έως τις...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο Αποκατάσταση Τμημάτων Ανωδομής στον Προβλήτα Νεάπολης

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Μονεμβασίας προτίθεται να αναθέσει  το έργο "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΔΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ", προϋπολογισμού 12.600 €. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν γραπτή προσφορά στο γραφείο του Λιμενικού Ταμείου το αργότερο έως τις 22/02/2021 και ώρα 14:00 μ.μ. Επισυνάπτεται...

Προμήθεια τροφίμων Δ.Ε ΜΟΛΑΩΝ προς κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των Νομικών του...

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, ως εξής: Αντικείμενο – Διάρκεια σύμβασης Προμήθεια τροφίμων (4η Ομάδα_Τρόφιμα Δ.Ε ΜΟΛΑΩΝ) προς κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, για διάστημα ενός (1) έτους και προϋπολογισμού 34.324,68 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α...

Προμήθεια τροφίμων Δ.Ε ΒΟΙΩΝ προς κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των Νομικών του...

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, ως εξής: Αντικείμενο – Διάρκεια σύμβασης Προμήθεια τροφίμων (2η Ομάδα_Τρόφιμα Δ.Ε ΒΟΙΩΝ) προς κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, για διάστημα ενός (1) έτους και προϋπολογισμού 36.099,21 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη προμηθευτή/αναδόχου για την...

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας  Έχοντας υπόψη:  Α: τις διατάξεις: του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών...

Δημοσίευση προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας

Δημοσιεύεται ο προϋπολογισμός του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για το οικονομικό έτος 2021 Ο προϋπολογισμός εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 23880/11-02-2021 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Δείτε την Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων έτους 2021.

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας ζητά πρωτοβουλία ΚΕΔΕ για νέες ρυθμίσεις οφειλών προς τους ΟΤΑ

Με επιστολή του προς τον κ. Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, ο Δήμαρχος Μονεμβασίας επισημαίνει την ανάγκη για νέες "Ρυθμίσεις οφειλών προς ΟΤΑ και νομικά τους πρόσωπα" Λόγω της διαμορφωθείσας κατάστασης από την πανδημία της νόσου COVID-19, είναι προφανής η δεινή οικονομική κατάσταση...

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Ιανουαρίου 2021

Από το τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου του Δήμου ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2021 έως 31-01-2021, με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε...

Συνοπτική οικονομική κατάσταση προϋπολογισμού έτους 2021

Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Μονεμβασίας για το οικονομικό έτος 2021 με την υπ' αριθ. 229301/π.ε 2020/22.01.2021 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Δείτε την ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021

Απολογισμός – Ισολογισμός Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έτους 2019

Δημοσιεύεται η Συνοπτική κατάσταση εσόδων-εξόδων και ο Ισολογισμός έτους 2019 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας. Η δημοσίευση πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.3548/07 αρθρ.6 παρ.7, τον Απολογισμό και Ισολογισμό οικ. έτους 2019, οι οποίοι εγκρίθηκαν με τις αριθμό 101/2020 &...

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δεκεμβρίου 2020

Από το τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου του Δήμου ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2020 έως 31-12-2020, με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε...

Απαλλαγή τελών για τις επιχειρήσεις που διέκοψαν τη λειτουργία τους λόγω της COVID-19

Σε εφαρμογή της υπ’ αριθ. αρ. 58/2020 Απόφασης  Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας (ΑΔΑ: ΩΛΦΚ0Κ9-ΦΒΘ), οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προβούν στη απαλλαγή από το ανταποδοτικό  τέλος καθαριότητας και φωτισμού, σε επιχειρήσεις που διέκοψαν την λειτουργία τους λόγω των μέτρων...

Απολογισμός – Ισολογισμός Δήμου έτους 2019

Δημοσιεύεται ο Απολογισμός και ο Ισολογισμός έτους 2019 του Δήμου Μονεμβασίας. Τα παραπάνω εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο με την 185/2020 απόφασή του.

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Νοεμβρίου 2020

Από το τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου του Δήμου ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2020 έως 30-11-2020, με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε...

Μείωση δημοτικών τελών και φόρων από τον Δήμο Μονεμβασίας σε Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες

Τη δυνατότητα μείωσης δημοτικών τελών και φόρων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού δίνει ο Δήμος Μονεμβασίας σε Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες, σε άτομα με αναπηρία καθώς και σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τώρα τις προϋποθέσεις, μπορούν να καταθέσουν αίτηση με...

Διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης προμήθειας υγραερίου κίνησης (LPG)

Προσκαλούμε επιχειρήσεις εμπορίας «υγροποιημένου αερίου πετρελαίου (υγραέριο)» για την κίνηση οχημάτων, προς υποβολή οικονομικής προσφοράς όπως πάρα κάτω: Έγγραφες κλειστές οικονομικές προσφορές (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) συνταγμένες στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Παράρτημα III της διακήρυξης που επισυνάπτεται...

Ανέγερση διωρόφου  κτιρίου Λιμεναρχείου Νεάπολης Βοιών (1ος Ειδικός Προϋπολογισμός)

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ανέγερση διωρόφου  κτιρίου Λιμεναρχείου Νεάπολης Βοιών (1ος Ειδικός Προϋπολογισμός)» προϋπολογισμού  144.987,70 ευρώ (πλέον αναθεώρησης και Φ.Π.Α.) Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα...

Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης των αποχετευτικών δικτύων και της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Μολάων

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό, ως εξής: Αντικείμενο – Διάρκεια σύμβασης Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης των αποχετευτικών δικτύων και της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Μολάων, προϋπολογισμού 48.498,28  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική...

Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης των αποχετευτικών δικτύων και της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Μονεμβασίας

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό, ως εξής: Αντικείμενο – Διάρκεια σύμβασης Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης των αποχετευτικών δικτύων και της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Μονεμβασίας, προϋπολογισμού 52.799,89   ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική...

Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης των αποχετευτικών δικτύων και της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Νεάπολης

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό, ως εξής: Αντικείμενο – Διάρκεια σύμβασης Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης των αποχετευτικών δικτύων και της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Νεάπολης, προϋπολογισμού 55.599,89  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική...