Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης των αποχετευτικών δικτύων και της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Πλύτρας...

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό, ως εξής: Αντικείμενο – Διάρκεια σύμβασης Παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης των αποχετευτικών δικτύων και της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Πλύτρας-Καραβοστασίου, προϋπολογισμού 29.999,03 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική...

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Οκτωβρίου 2020

Από το τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου του Δήμου ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2020 έως 31-10-2020, με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε...

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Σεπτεμβρίου 2020

Από το τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου του Δήμου ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2020 έως 30-09-2020, με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε...

Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων & λοιπών μηχανημάτων

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, ως εξής: Αντικείμενο – Διάρκεια σύμβασης Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μεσών & λοιπών μηχανημάτων, προϋπολογισμού 39.977,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής μετά...

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Ανέγερση διώροφου κτιρίου Λιμεναρχείου Νεάπολης Βοιών (1ος...

Ο Δήμος Μονεμβάσιας προτίθεται να προκηρύξει ανοιχτό διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Ανέγερση διώροφου κτιρίου Λιμεναρχείου Νεάπολης Βοιών (1ος Ειδικός Προϋπολογισμός)», προϋπολογισμού 179.784,75 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. Δείτε το σχετικό έγγραφο.

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος

Ο ∆ήµαρχος Μονεµβασίας προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων για την προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος τύπου μύλου χωρητικότητας 12κ.μ, προϋπολογισμού 165.000,00 ευρώ με ΦΠΑ (αριθ.ΕΣΗΔΗΣ: 96583). Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα...

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Αυγούστου 2020

Από το τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου του Δήμου ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2020 έως 31-08-2020, με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε...

Απαλλαγή τελών σε επιχειρήσεις που διέκοψαν την λειτουργία τους λόγω των μέτρων COVID –...

Σε εφαρμογή της υπ’ αριθ. αρ. 58/2020 Απόφασης  Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας  (ΑΔΑ:ΩΛΦΚ0Κ9-ΦΒΘ), οι αρμόδιες υπηρεσίες θα προβούν στη απαλλαγή από το ανταποδοτικό  τέλος καθαριότητας και φωτισμού, σε επιχειρήσεις που διέκοψαν την λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής...

Ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών

Ο ∆ήµαρχος Μονεµβασίας διακηρύσσει ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2021, προϋπολογισμού με ΦΠΑ...

Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών σίτισης

Προς: τον κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα/επιχείρηση μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου.       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις των άρθρων 118, 120 (παρ. 3), 73 & 79-81 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις...

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Ιουλίου 2020

Από το τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου του Δήμου ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2020 έως 31-07-2020, με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε...

Διακήρυξη δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου

Η Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασιάς Προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για την στέγαση της Φιλαρμονικής Μονεμβασίας. Περιγραφή του μισθίου Το μίσθιο πρέπει: να βρίσκεται στην Τ.Κ Μονεμβασίας. να...

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Ιουνίου 2020

Από το τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου του Δήμου ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2020 έως 30-06-2020, με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης και...

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας  Έχοντας υπόψη: Α: τις διατάξεις: του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών...

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, ως εξής: Αντικείμενο – Διάρκεια σύμβασης Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Μονεμβασίας και των ΝΠΔΔ αυτού και ενδεικτικά απορρυπαντικά, προϊόντα καθαρισμού, εντομοκτόνα, σκούπες, εργαλεία καθαρισμού κλπ), προϋπολογισμού 59.972,62 ευρώ με...

Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση δικαιώματος Απλής Χρήσης Αιγιαλού – Παραλίας

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκυρήσει δημοπρασία απλή πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη σύμβασης παραχώρησης, έναντι ανταλλάγματος που περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. 1) Περιγραφή χώρων...

Διακήρυξη δημοπρασίας για την αγορά ακινήτου στην Κοινότητα Παπαδιανίκων για τις ανάγκες υδροδότησης των...

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας διακηρύσσει δημοπρασία σε δύο στάδια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π/Δ 270/81 , για την αγορά κατάλληλου ακινήτου στην κοινότητα Παπαδιανίκων για την εξυπηρέτηση των αναγκών υδροδότησης των κοινοτήτων Ασωπού και Παπαδιανίκων  1) Περιγραφή  ακινήτου: Κάθε προσφερόμενο ακίνητο...

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Μαΐου 2020

Από το τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου του Δήμου ανακοινώνεται η πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2020 έως 31-05-2020, με βάση την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10Α του Ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε...

Ανάπλαση πλατείας στην ΤΚ Μεταμόρφωσης

Ο Δήμος Μονεμβασίας, διακηρύττει την με ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου «Ανάπλαση πλατείας στην ΤΚ Μεταμόρφωσης» Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α του έργου είναι: 0010925843 Το έργο με τίτλο: «Ανάπλαση πλατείας Μεταμόρφωσης» συντίθεται από τις...

Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού και περιφράξεων παιδικών χαρών

Ο ∆ήµαρχος Μονεµβασίας προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού και περιφράξεων παιδικών χαρών, προϋπολογισμού 89.999,20 ευρώ με ΦΠΑ (αριθ.ΕΣΗΔΗΣ: 92882). Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας...