Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση δέκα τριών (13) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους...

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Την Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018  συνέρχεται το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση. Κατά την 1η συνεδρίαση (ώρα έναρξης: 11:00 π.μ.) θα συζητηθούν τα παρακάτω δύο (2) θέματα: 1) Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2018, σύμφωνα με...

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 1:00 μ.μ. συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω έξι (6) θεμάτων: Περί χορήγησης ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργιάς μουσικών οργάνων για το κατάστημα...

Συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

Τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 14:30, συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας, επί του παρακάτω μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης. ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: «Περί υποχρεωτικής αναμόρφωσης  ΟΠΔ...

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 1:00 μ.μ. συνεδριάζει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω έξι (6) θεμάτων: Περί χορήγησης ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργιάς μουσικών οργάνων για το κατάστημα...

Έκτακτη Συνεδρίαση της Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ. συνεδριάζει εκτάκτως η Α/βαθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη απόφασης στο πιο κάτω  θέμα: ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: «Περί οικονομικής  διαχείρισης  της Α/βαθμιας Σχολικής Επιτροπής  κατά την περίοδο  Σεπτέμβριος...

Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Την Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε έκτακτη συνεδρίαση  που θα πραγματοποιηθεί στις 13.30 και αφορά τη συζήτηση των παρακάτω δύο (2) θεμάτων: 1.    Περί έκτακτης ανάθεσης παροχής υπηρεσιών ειδικού ελέγχου που αφορά την...

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση έξι (6) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018. ...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Την Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11:00, συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης: 1ο :Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2019. Αρχείο πρόσκλησης

Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

  Την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018 συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, σε διπλή συνεδρίαση.   Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 17.00 και αφορά τη συζήτηση ενός (1) θέματος της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Περί εγκρίσεως του Απολογισμού, του...

Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

Την Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση. Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση δέκα έξι (16) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης...

Συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

Την Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 14:30, συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας, με δύο (2) θέματα στην ημερήσια διάταξη. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. Περί εξειδίκευσης δράσεων –...

Συνεδρίαση της Α’θμιας σχολικής επιτροπής

Την  Παρασκευή  12  Οκτωβρίου  2018 και ώρα 11:00 π.μ. συνέρχεται σε συνεδρίαση το Δ.Σ. της Α'θμιας Σχολικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω  τρία (3) θέματα της ημερήσιας διάταξης: «Περί τοποθέτησης καθαρίστριας στο Νηπιαγωγείο Αγγελώνας». Αρχείο πρόσκλησης

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση πέντε (5) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 1. Έκτακτη ανάθεση εργασιών αποκατάστασης ζημιών αγροτικής οδοποιίας λόγω έντονων καιρικών...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Την Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11:00, συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω τρία (3) θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1ο : Έγκριση οικονομικών καταστάσεων Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας οικ. έτους 2017. 2ο...

Πρόσκληση για συνεδρίαση Επιτροπής Διαβούλευσης

Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό κτήριο της ΔΕ Ασωπού στα Παπαδιάνικα, του Δήμου Μονεμβασίας, την 9η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ για συνεδρίαση και γνωμοδότηση επί τού κατωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Γνωμοδότηση Δημοτικής...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Την Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 18:30, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας με είκοσι πέντε (25) θέματα στην ημερήσια διάταξη: 1. «Περί λήψεως συμπληρωματικής απόφασης της αριθ. 208/2018 Α.Δ.Σ. «Περί Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την...

Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

  Την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018 συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας σε διπλή συνεδρίαση.   Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. και αφορά τη συζήτηση δώδεκα (12) θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: Εισήγηση προς το ΔΣ περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού...

Συνεδρίαση του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού

Την Τρίτη 18 Σεπτεμβίου 2018 και ώρα 14:30, συνεδριάζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Μονεμβασίας, με δύο (2) θέματα στην ημερήσια διάταξη. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. Περί εξειδίκευσης δράσεων –...

Συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου

Τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 13:00, συνεδριάζει το Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μονεμβασίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω τρία (3) θέματα της ημερήσιας διάταξης: Διάθεση πιστώσεων-έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για προμήθειες, εργασίες. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής...