Προμήθεια Οχημάτων (ημιφορτηγών διπλής καμπίνας 4×4 τύπου pickup )

145

Ο ∆ήµαρχος Μονεµβασίας προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων για την προμήθεια τριών (3) φορτηγών μικτού βάρους έως 3,5 τόνων διπλής καμπίνας (τύπου pickup), προϋπολογισμού 120.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, που προκύπτει από τη βαθμολόγηση συγκεκριμένων κριτηρίων.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), ως εξής:

  • Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 23/8/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 23:00:00
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών 15/9/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 23:00.
  • Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών 18/9/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00:00.

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (προµηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από  πιστοποιηµένη  αρχή  και  να  εγγραφούν  στο  ηλεκτρονικό  σύστηµα  (ΕΣΗ∆ΗΣ- ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 1% επί της εκτιμώμενης αξίας,  ήτοι ποσού 967,74        ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α και η εγγύηση καλή εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας, ήτοι 3.870,97 ευρώ, χωρίς το ΦΠΑ.

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά ορίζεται έξι (6) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισµού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ∆ήµου http://www.monemvasia.gov.gr/, και στο διαδικτυακό τόπο http://www.eprocurement.gov.gr/ «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων», όπου βρίσκεται αναρτημένη με αριθ. 23PROC013287723.

Τα  αιτήµατα  για  συµπληρωµατικές  πληροφορίες και διευκρινίσεις  επί  των  εγγράφων  του διαγωνισµού (∆ιακήρυξης και Παραρτηµάτων της), υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο  του  διαγωνισµού  µέσω  της  ∆ιαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ έως τις 11/9/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Πληροφορίες: Αντώνης Παπαγεωργίου, τηλ: 2732360542– email: papageo@monemvasia.gr – Δήμος Μονεμβασίας- Τμήμα  προμηθειών,  Μολάοι – 230 52.