Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποβολής Προσφοράς (προμήθεια τροφίμων)

Έχοντας υπόψη: Α: τις διατάξεις: 1. του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 2. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και...

Διαμόρφωση αύλειου χώρου Ναυτικού Μουσείου Νεάπολης Βοιών

Ο Δήμος Μονεμβασίας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Διαμόρφωση αύλειου χώρου Ναυτικού Μουσείου Νεάπολης Βοιών», με προϋπολογισμό  χωρίς Φ.Π.Α 43.516,13€., Φ.Π.Α. 10.443,87€.  Συνολικός προϋπολογισμός με Φ.Π.Α. 53.960,00€   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του...

Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού ανάρτησης πινάκων, καβαλέτα, banner και φωτιστικά οροφής σε αίθουσα του...

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας διακηρύσσει δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό, ως εξής: Αντικείμενο – Διάρκεια σύμβασης Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού σε αίθουσα του Μουσείου Ναυτικής Παράδοσης Νεάπολης, προϋπολογισμού 19.840,00 ευρώ με ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της...