Οδοποιία Δήμου Μονεμβασίας

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» προϋπολογισμού 430.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας : Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Μονεμβασίας Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. Οδός:Μολάοι Ταχ.Κωδ.:23052 Τηλ.:2732360578 Telefax: 2732360590 E-mail:...

Προμήθεια οχήματος (mini bus)

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, ως εξής: Αντικείμενο – Διάρκεια σύμβασης Προμήθεια οχήματος (mini bus), προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και όλων των λοιπών εξόδων, πλην ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Το όχημα θα παραδοθεί στην έδρα του Δήμου Μονεμβασίας εντός τριών (3)...