Προμήθεια ανατρεπόμενου φορτηγού αυτοκινήτου & καλαθοφόρου ανυψωτικού οχήματος

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει τη διενέργεια δύο ηλεκτρονικών διαγωνισμών με ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια: Ενός ανατρεπόμενου φορτηγού αυτοκινήτου, προϋπολογισμού 180.000,00 ευρώ με ΦΠΑ (αριθ.ΕΣΗΔΗΣ: 64950) και Ενός καλαθοφόρου ανυψωτικού οχήματος προϋπολογισμού 90.000,00 ευρώ με ΦΠΑ (αριθ.ΕΣΗΔΗΣ: 65291) Η σύμβαση θα ανατεθεί...