Προμήθεια γάλακτος προς κάλυψη των αναγκών των Σχολικών Επιτροπών

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια γάλακτος προς κάλυψη των αναγκών των Σχολικών Επιτροπών, προϋπολογισμού 7.641,62 ευρώ με ΦΠΑ (αριθ.ΕΣΗΔΗΣ: 70785). Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από...

Προμήθεια τροφίμων – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Υποβολή προσφοράς

Παρακαλούμε για την υποβολή οικονομικής προσφοράς όπως πάρα κάτω: Έγγραφες κλειστές οικονομικές προσφορές συνταγμένες στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Παράρτημα I της διακήρυξης που επισυνάπτεται στην παρούσα. Οι προσφορές κατατίθενται αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στο Γραφείο Προμηθειών...

Τσιμεντοστρώσεις Δήμου

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ» προϋπολογισμού  272.000,00   ευρώ με το Φ.Π.Α. 1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Μονεμβασίας Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. Οδός:Μολάοι Ταχ.Κωδ.:23052 Τηλ.:2732360578 Telefax: 2732360590 E-mail: plagianou @monemvasia.gr Ιστοσελίδα:www.monemvasia.gov.gr 2....

Ενίσχυση & αναβάθμιση υδρευτικών υποδομών Δήμου Μονεμβασίας – Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης, Ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων...

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΠΟΜΑΓΓΑΝΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΙΔΗΡΩΣΗΣ» προϋπολογισμού  664.833,58 ...

Ασφαλτοστρώσεις Δήμου

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ» προϋπολογισμού  89.515,32   ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Μονεμβασίας Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. Οδός:Μολάοι Ταχ.Κωδ.:23052 Τηλ.:2732360578 Telefax: 2732360590 E-mail: plagianou @monemvasia.gr Ιστοσελίδα:www.monemvasia.gov.gr 2. Πρόσβαση...

Επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ενός καλαθοφόρου ανυψωτικού οχήματος

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει τη διενέργεια επαναληπτικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια ενός καλαθοφόρου ανυψωτικού οχήματος προϋπολογισμού 90.000,00 ευρώ με ΦΠΑ (αριθ.ΕΣΗΔΗΣ: 69246) Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της...