Ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Ο ∆ήµαρχος Μονεµβασίας διακηρύσσει ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με ανοικτή διαδικασία για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού προς κάλυψη των ετήσιων αναγκών του Δήμου και των ΝΠΔΔ αυτού, όπως ενδεικτικά  απορρυπαντικά, προϊόντα καθαρισμού, εντομοκτόνα, σκούπες, εργαλεία...

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα και εξοπλισμού γηπέδου για το γήπεδο στην Κοινότητα...

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Κυπαρισσίου διακηρύσσει διαγωνισμό, ως εξής: Αντικείμενο – Διάρκεια σύμβασης Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος συνθετικού χλοοτάπητα και εξοπλισμού γηπέδου για το γήπεδο στην Κοινότητα Κυπαρισσίου, προϋπολογισμού 67.999,12  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα...

Διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης

Ο ∆ήµαρχος Μονεµβασίας διακηρύσσει ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με ανοικτή διαδικασία για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών για τα έτη 2024-2025, προϋπολογισμού με ΦΠΑ 199.751,60  ευρώ. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας...

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων, γεωτρήσεων και δεξαμενών

Ο ∆ήµαρχος Μονεµβασίας προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων για την προμήθεια και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων, γεωτρήσεων και δεξαμενών, προς κάλυψη απρόβλεπτων αναγκών που θα προκύψουν  για διάστημα ενός (1) έτους, προϋπολογισμού 169.999,04 ευρώ...

Προμήθεια και εγκατάσταση αναβατορίου ατόμων για το κάστρο της Μονεμβασίας

Ο ∆ήµαρχος Μονεµβασίας διακηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση αναβατορίου ατόμων για το κάστρο της Μονεμβασίας», προϋπολογισμού 5.766.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  24%, (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:  4.650.000,00...