Συντήρηση οδικού άξονα «Νεάπολη – Παλαιόκαστρο»

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση οδικού άξονα Νεάπολη - Παλαιόκαστρο» προϋπολογισμού 313.397,78 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) 1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Μονεμβασίας Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. Οδός:Μολάοι Ταχ.Κωδ.:23052 Τηλ.:2732360582 Telefax:...

Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών (παλμικών) υδρομετρητών

Ο ∆ήµαρχος Μονεµβασίας διακηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας και εγκατάστασης ηλεκτρονικών (παλμικών) υδρομετρητών, προϋπολογισμού με ΦΠΑ 460.114,40 ευρώ. Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,...