Προμήθεια και τοποθέτηση αντλητικών συγκροτημάτων και εξοπλισμού

Ο ∆ήµαρχος Μονεµβασίας προκηρύσσει τη διενέργεια δύο ηλεκτρονικών διαγωνισμών ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων για την προμήθεια και τοποθέτηση αντλητικών συγκροτημάτων και εξοπλισμού και συγκεκριμένα: ΤΜΗΜΑ Α:_ΝΕΑ ΠΛΗΡΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ, προϋπολογισμού 178.436,00 ευρώ με ΦΠΑ (αριθ.ΕΣΗΔΗΣ: 90651) και ΤΜΗΜΑ Β:_ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ...

Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δημοτικού καταστήματος ΤΚ Ελίκας

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δημοτικού καταστήματος ΤΚ Ελίκας» προϋπολογισμού  73.913,71 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Μονεμβασίας Είδος αναθέτουσας...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επιχειρήσεων ηλεκτρολογικών εργασιών.

Ο Δήμαρχος Μονεμβασίας προσκαλεί επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ηλεκτρολογικές εργασίες προς υποβολή οικονομικής προσφοράς παροχής υπηρεσιών για διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και έως την 31η.12.2020 Κάθε ενδιαφερόμενος θα υποβάλει έγγραφη κλειστή προσφορά συνταγμένη στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με...